Autentifică-te pentru acces rapid la cele mai bune oferte. Click aici dacă nu ai cont.

Specialist principal, Serviciul contabilitate Full-time Job

3 months ago -  Contabilitate și Finanțe Chisinau -    571 vizualizări
Detalii despre job

În conformitate cu „Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201/2009,Pretura sectorului Botanicaanunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul Serviciului contabilitate.

Scopul general al funcţiei:Organizarea, coordonarea şi evidenţa activităţilor financiar – economice

Sarcinile de bază:

1.Recepţionarea mijloacelor băneşti în casă şi asigurarea transferului acestora pe contulbancar al Preturii.

2.Realizarea operaţiunilor bancare.

3.Ţinerea evidenţei documentelor de casă, conturilor personale, inventarierea bunurilor materiale din gestiunea preturii, evidenţa decontărilor cu personalul privind retribuirea muncii.

4.Asigurarea evidenţei beneficiarilor de mijloace financiare spre decontare şi elaborarea dărilor de seamă privind soldul bănesc.

5.Întocmirea şi prezentarea dărilor de seamă la Inspectoratul Fiscal de Stat şi Casa Naţională de Asigurări Sociale

Nivelul funcţie: (C-58),funcţie publică de execuţie

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază:

Ødeţinerea cetăţeniei Republicii Moldova şi domiciliul stabilit în Republica Moldova;

Øcunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;

Øposedarea capacităţii depline de exerciţiu şi sănătăţii corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează;

Øneatingerea vârstei necesare de obţinere adreptului la pensie pentru limită de vârstă;

Ølipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

Øneprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice;

Øsă nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu i se fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani.

Cerinţe specifice

ØStudii: superioare.

ØExperienţă profesională: 1 an în domeniu sau serviciul public.

Cunoştinţe:

  • cultură generală;
  • cunoaşterea legislaţiei în vigoare în domeniul serviciul public;
  • cunoaşterea la perfecţie a limbii române în limita cerinţelor funcţiei deţinute;
  • cunoştinţe de operare a programelor la calculator: Word, Excel, Internet.

Abilităţi: lucrul cu informaţia, comunicare eficientă orală şi în scris, de a fi în măsură să expună clar şi concis constatările, concluziile şi recomandările, spirit de observaţie şi analiză, gândire ordonată, tact şi pricepere în lucru cu oamenii,perseverenţă, rezistenţă la efort şi stres, adaptabilitate la situaţii noi,capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale, capacitatea dea lucra în echipă.

Atitudini/comportamente:conduită morală şi profesională desăvârşită, responsabilitate, obiectivitate, competenţă,confidenţialitate, imparţialitate, iniţiativă, tendinţă către dezvoltare profesională continuă.

Persoanele interesate pot depune prin e-mail Dosarul de concurs:

-formularul de participare (anexa 1);

-buletinului de identitate;

-diplome de studii şi certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

-cazierul judiciar/declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale.

Candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare.

Descrierea Companiei
Autoritate publică locală