Autentifică-te pentru acces rapid la cele mai bune oferte. Click aici dacă nu ai cont.

Jurisconsult principal (durată determinată) responsabil de reglementare bancară Full-time Job

2 weeks ago Juridică Chisinau   139 vizualizări
Detalii despre job

Reieşind din atribuţia de bază, jurisconsultul principal al direcției realizează obligațiunile sale în domeniul reglementării, avizează sub aspectul legalității proiectele de acte normative, elaborate în domeniul reglementării prudențiale bancare, reglementării valutare și reglementării evidenței contabile.


Atribuțiile direcției :
Având ca scop elaborarea unui cadru normativ transparent în cadrul direcției se:

- avizează proiectele actelor normative elaborate în cadrul BNM și de alte autorități publice aferente reglementării bancare, valutare și evidenței contabile în bănci;

- examinează documentele şi principiile Comitetului Basel, directivele Uniunii Europene de domeniu, SIRF, practicile altor ţări în domeniul reglementării prudențiale bancare, reglementării valutare și reglementării evidenței contabile bancare;

- examinează recomandările organizaţiilor financiare internaţionale aferente reglementării prudențiale bancare, reglementării valutare, reglementării evidenței contabile bancare şi se întreprind măsuri necesare întru promovarea acestora.


Cerințe minime ale postului:

- Studii superioare în domeniul juridic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;
- Experienţă de minim un an în specialitate;
- Cunoașterea legislației şi jurisprudenţei naţionale şi internaţionale aferentă domeniului financiar-bancar, actelor normative ale BNM și principiilor general acceptate de domeniu aplicabile activității;
- Cunoştinţe de operare a calculatorului la nivel de utilizator şi cunoașterea utilizării aplicaţiilor MS Word, Excel şi Power Point;
- Cunoaşterea limbii române și engleze la nivel avansat;
- Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, capacitatea de a rezolva probleme, perseverență, învățare și dezvoltare continuă.

Principalele atribuții funcţionale:

- Ținând cont de competența departamentului participarea la pregătirea avizelor la proiectele actelor normative, inclusiv la modificările acestora, prezentate de autoritățile RM.
- Participarea la elaborarea, ţinând cont de competenţa direcției, a proiectelor actelor normative ale BNM în domeniul reglementării prudențiale bancare, reglementării valutare și a reglementării evidenței contabile bancare (inclusiv modificarea şi completarea acestora).
- Participarea la ajustarea actelor normative în domeniul reglementării prudențiale bancare, reglementării valutare și reglementării evidenței contabile bancare la legislaţia Uniunii Europene.
- Pregătirea, conform competenţei direcției, pentru şedinţele Comitetului executiv al BNM a informaţiei şi documentelor aferente proiectelor actelor normative elaborate.
- Studierea legislaţiei RM, a altor state, documentele Comitetului Basel și a Uniunii Europene, precum şi a altor surse de informaţie în vederea examinării unor demersuri, elaborării şi perfecţionării actelor normative ce ţin de competenţa BNM în domeniul reglementării prudențiale bancare, reglementării valutare și reglementării evidenței contabile bancare.
- Participarea, ţinând cont de competenţa direcției, la elaborarea diferitor strategii, planuri de acţiuni privind dezvoltarea economiei naţionale, reintegrarea şi integrarea Republicii Moldova în structurile economice internaţionale.
- Acordarea asistenţei/consultațiilor în privinţa problemelor ce au tangenţă cu domeniul reglementării prudențiale bancare, reglementării valutare și reglementării evidenței contabile bancare.
- Examinarea si avizarea sub aspectul legalităţii a actelor normative adoptate/emise de către direcție în domeniul reglementării prudenţiale bancare, reglementării valutare și reglementării evidenței contabile şi înaintarea propunerilor respective.

Termenul limită pentru depunerea CV-urilor este: 5 august 2020

Bibliografie de referință
:
1. Legea nr.202 din 06.10.2017 privind activitatea băncilor;
2. Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei;
3. Legea nr. 1134 – XIII din 02.04.1997 privind societățile pe acțiuni;
4. Legea nr.982-XIV din 11.05.2000 privind accesul la informație;
5. Legea nr.793-XIV din 10.02.2000 contenciosului administrativ;
6. Cod civil, Cartea I, II şi III;

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.
Descrierea Companiei
Obiectivul fundamental al Băncii Naţionale a Moldovei (BNM) este asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor. Fără prejudicierea obiectivului său fundamental, BNM promovează şi menţine un sistem financiar bazat pe principiile pieţei şi sprijină politica economică generală a statului.În calitate de bancă centrală, îşi orientează eforturile spre atingerea obiectivelor sale strategice, aliniate la domeniile de activitate de bază. Acestea din urmă vizează politica monetară, supravegherea instituţiilor financiare, emisiunea monetară şi sistemul de plăţi.