Autentifică-te pentru acces rapid la cele mai bune oferte. Click aici dacă nu ai cont.

Economist principal (durată determinată) responsabil de control financiar preventiv Full-time Job

2 months ago Contabilitate și Finanțe Chisinau   336 vizualizări
Detalii despre job

Atribuțiile direcției: Efectuarea controlului financiar preventiv, zilnic, asupra tuturor plăților, cheltuielilor și veniturilor, conform documentelor primare, prezentate de către subdiviziunile BNM și actelor normative interne și externe în vigoare, privind legalitatea şi eficientă acestora, care consemnează toate operaţiunile economice şi financiare ale BNM şi care servesc drept bază pentru înregistrare în registrele contabile, precum şi asigurarea unui sistem de control financiar intern adecvat. Analiza experienței Băncilor Centrale, organizațiilor internaționale și organelor de stat ale RM cu privire la diverse sectoare economico-financiare, precum și activității direcției. Elaborarea/modificarea/completarea/avizarea actelor normative interne, externe și altor documente aferente activității direcției. Participarea în cadrul comisiilor și/sau grupurilor de lucru. Alte activități conexe aferente activității direcției.

Obiectivele postului: Efectuarea controlului financiar preventiv, zilnic, asupra tuturor plăților, cheltuielilor și veniturilor, conform documentelor primare, prezentate de către subdiviziunile BNM și actelor normative interne și externe în vigoare, privind legalitatea şi eficientă acestora. Participarea la procesul de elaborare/modificare/completare/avizare a actelor normative interne, externe și altor documente aferente activității direcției.

Cerințe minime obligatorii:

- Studii superioare în domeniul financiar-bancar sau evidenței contabile cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;

- Cunoștințe aferente actelor normative și legislative ale Republicii Moldova în vigoare în domeniul financiar-bancar sau evidenței contabile, în special SIRF, actelor normative și reglementărilor interne ale BNM de care se va conduce în activitatea sa;

- Cunoştințe aferente principiilor, proceselor și standardelor pentru analiză;

- Cunoștințe de operare a calculatorului la nivel de utilizator și cunoașterea avansată aplicațiilor MS Word, Excel și Power Point;

- Competențe lingvistice: cunoașterea limbii române și limbii engleze (nivel intermediar);

- Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, perseverență, capacitatea de a rezolva probleme, planificare, comunicare, analiză, gestionare eficientă a timpului, spirit de inițiativă , învățare și dezvoltare continuă;

Alte abilități și atitudini:

- candidatul trebuie să posede abilitatea de comunicare scrisă și orală, capacitatea de a expune clar și concis constatările, concluziile și recomandările (fixarea exactă și calitativă a informației);

- capacități analitice - abilitatea de a consolida, analiza, interpreta și prezenta raportări și/sau previziuni;

- abilitatea de a planifica, implementa și administra informaţii financiare și sisteme de control;

- orientare spre acțiune și rezultat;

- atitudine pozitivă, constructivă.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

1. Experiență profesională de 1 an în domeniul financiar-bancar sau evidenței contabile.

Principalele atribuții funcționale:

Asistă partea de analiză financiară prin consolidarea informațiilor, realizarea de analize, evaluări, calcule de indicatori, evoluții, etc.;

Verifică documentele primare aferente operațiunilor economice și financiare de care este responsabil, conform Politicii de contabilitate a BNM, Planului de conturi al BNM, prevederilor SIRF, și anume:

- documentele primare privind corectitudinea operațiunilor de achiziționare a bunurilor materiale, lucrărilor executate şi serviciilor prestate;

- documentele primare privind corectitudinea operațiunilor de modernizare a imobilizărilor corporale şi necorporale, dării în exploatare a imobilizărilor corporale și necorporale, OMVSD, casării imobilizărilor corporale și necorporale, OMVSD, a bunurilor materiale (consumabilelor), transmiterii cu titlu gratuit a bunurilor materiale, transmiterii bunurilor materiale de la un gestionar la altul şi reflectarea acestor operaţiuni în evidenţa contabilă;

- documentele primare privind corectitudinea operațiunii privind eliberarea bunurilor materiale de la depozit în gestiune/în curs de execuție/la cheltuieli, conform normelor aprobate și la necessitate;

- calculă lunar, la necesitate și la finele anului gestionar, amortizarea acumulatoarelor şi anvelopelor aflate în exploatare.

- calculă trimestrial, provizionul privind deprecierea stocurilor aflate în depozitul de bunuri materiale, etc.;

- Analizează experiența Băncilor Centrale, organizațiilor internaționale și organelor de stat ale RM cu privire la diverse sectoare economico-financiare, precum și activității direcției;

- Analizează subiectele aferente activității direcției în scopul realizării eficiente a obiectivelor direcției;

- Face recomandări, vine cu idei despre îmbunătăţirea proceselor de activitate;

- Perfectează materialele necesare pentru a fi prezentate Conducerii BNM spre examinare și aprobare;

- Participă la elaborarea/modificarea/completarea/avizarea actelor normative interne, externe și altor documente aferente activității direcției;

- Participă la procesul de dezvoltare și elaborare a cadrului metodologic și normativ aferent activității direcției;

- Corespondența cu subdiviziunile BNM, precum și cu alte persoane fizice și juridice în aspecte ce țin de activitatea direcției;

- Îndeplinește alte funcții și însărcinări la indicația Conducerii BNM.

Termenul limita pentru depunerea CV-urilor este: 14.07.2020

Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în țară se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţământ respective.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

- Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr.548-XIII din 21.07.1995 cu modificările și completările ulterioare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.297-300, art.544 din 30.10.2015).

- Legea contabilității nr. 113-XVI din 27.04.2007, cu modificările și completările ulterioare.

- Standardele internaționale de raportare financiară (SIRF).

- Regulamentul privind inventarierea nr.60 din 29 mai 2012 (aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.60 din 29 mai 2012, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.166-169 art.953 din 10.08.2012).

Descrierea Companiei
Obiectivul fundamental al Băncii Naţionale a Moldovei (BNM) este asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor. Fără prejudicierea obiectivului său fundamental, BNM promovează şi menţine un sistem financiar bazat pe principiile pieţei şi sprijină politica economică generală a statului.În calitate de bancă centrală, îşi orientează eforturile spre atingerea obiectivelor sale strategice, aliniate la domeniile de activitate de bază. Acestea din urmă vizează politica monetară, supravegherea instituţiilor financiare, emisiunea monetară şi sistemul de plăţi.